wczytywanie strony

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 20161679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "RODO"), a w szczególności art. 13, 14 i 15 RODO oraz uchylenia dyrektywy 95I46IWE, uprzejmie informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem PaniiPana danych osobowych jest: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPJEKI ZDROWOTNEJ "MEDEA" MARTA UCHERSKA, JOANNA PRYCHISTAL-KAWA SPÓŁKA JAWNA, KRS: 000000006938, NIP: 7342960758, REGON: 492897977 z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), przy ul. Szujskiego 6.

Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
-adres e-mail: kontakt@nzoz-medea.pl
-pisemnie na adres: ul. Szujskiego 6, 33-300 Nowy Sącz.

Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kontakt poprzez:
-e-mail: rodo@nzoz-medea.pl,
-pisemnie na adres: ul. Szujskiego 6, 33-300 Nowy Sącz

Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z przesłanką dobra publicznego oraz realizacją ustaw regulujących pracę placówek medycznych w celu ochrony stanu zdrowia, między innymi w sferze:
-profilaktyki zdrowotnej,
- medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,
-diagnozy medycznej, leczenia i orzekania,
-zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, a także w celu:
-ochrony praw pacjenta
-spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kategorie Przetwarzanych danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani l Pana danych: imię i nazwisko, PESEL, dane płatnika składek (np. NIP pracodawcy),nazwę i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe (np. adres, nr telefonu, adres e-mail).

Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
W razie konieczności Pani l Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, serwisom urządzeń medycznych.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego działania administratora.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Przysługuje Pani/Panu prawo
Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych;
-sprostowania danych;
-usunięcia danych;
-ograniczenia przetwarzania;
-przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
a także
-wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani f Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Profilowanie Danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane

Wycofanie zgody
Jeżeli Pani/Pan za swoją zgodą podał inne dane niż niezbędne do realizacji powyżej wskazanego celu przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem.
Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości
e-mail na adres: rodo@nzoz-medea.pl
Informujemy także, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Usługi ortopedyczne